Hieronder vindt u een uitgebreid curriculum vitae met de onderdelen: politieke relevantie (inclusief nevenfuncties), over, statistieken, opleiding, contact en uitgangspunten. Het bevat ook een overzicht van woordmeldingen in consultaties, Apeldoorn en de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Sent G. Wierda

Politieke relevantie

2019 - Heden ten dage

secretaris / vice-voorzitter

per november 2023 voorzitter

PS2019: 20e kandidaat en inleveraar

PS2023: 2e kandidaat en inleveraar

2019 - Heden ten dage

tot juni 2023: Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)

afgevaardigde ledenraad namens Lokale Partijen Gelderland,

lid commissie Toekomst,

lid steunfractie (inbreng vanuit de provincies),

lid fractie ter ondersteuning senator / beleidsmedewerker

Portefeuille:
Internationaal (EUZA, BDO, KOREL),
Fysiek domein (EZK/LNV, IWO),
Decentraal bestuur en rechtsstaat (BiZa), rechtsgevolg (J&V) en digitale onderwerpen.

2019 - Heden ten dage

voorzitter,

lijsttrekker vandeRegio (Europees Parlement 2019),

dec 2021 - Heden ten dage

kandidaat (GR2022: lijst 2, plek 18)

2018 - nov 2021

fractievertegenwoordiger (commissielid gemeenteraad), commissielid Omgevingswet, commissielid Energietransitie.

Portefeuille: Ruimtelijke ordening (natuur, agrarisch en toeristisch landschap), Duurzaamheid, Mobiliteit, Hulpdiensten en Publieke Gezondheid, ICT, Lobby, Rijksbeleid, Citymarketing en Monumenten

2014 - Heden ten dage

voorzitter

2017 - 2020

Nationale Collectief (2017, 2019-2020)

2020 - 2021

kascommissie 2020/2021, namens GemeenteBelangen.

2020 - 2022

kandidaat (GR2022: lijst 14, plek 15)

extern lid permanente kiescommissie

ontstaan vanwege de gezamenlijke deelname van de Piratenpartij en vandeRegio aan de Europese verkiezingen in 2019 en gedeelde sympathieën voor DiEM25.

2016 - 2017

initiatiefnemer van samenwerkingsverband van diverse politieke groeperingen met de wens de Kamer in te gaan

2016

lid programmacommissie TK2017

2014

ikkiesvooreerlijk.eu

kandidaat Europarlementariër

2009 - 2015

Onafhankelijke Nijmeegse Partij / Pacifistisch-Socialistische Partij '92

Over

Vader van dochter (2015) en zoon (2017).

Binnen de wijsbegeerte en informatiekunde vooral interesse in kennis (epistemologie) en intelligentie, zowel menselijk als kunstmatig. Binnen het bestuursrecht vooral interesse in kiesrecht, constitutionele toetsing en decentrale overheden.

Wandelt de Nijmeegse Vierdaagse. Houdt van schaatsen, met startrecht bij Elfstedentocht. Heeft in 2008 wedstrijd-geroeid in de lichte skiff. Schreef enkele korte verhalen in de fantastieke genres. Speelt graag met de videocamera.

Economische as: Socialist
Markt 14%
Gelijkheid 86%
Diplomatieke as: Internationalist
Wereld 85.6%
Natie 14.4%
Civiele as: Libertariër
Authoriteit 18.8%
Vrijheid 81.2%
Maatschappelijke as: Zeer progressief
Verandering 77.6%
Traditie 22.4%
Democratische as: Ombudspolitiek
Beleid 13%
Participatie 87%
Politiek-bestuurlijke as: Enigszins activistisch
Anarchistisch 66.4%
Bestuurlijk 33.6%
Typering ambtsdrager: Vragensteller
Standpunt vastheid 50%
Politieke benadering as: Regionalist
Top-down 16.1%
Bottom-up 83.9%
Competenties
   
1. Communiceren en luisteren 40%
2. Initiatief 88%
3. Omgevingsbewustzijn 95%
   
   
4. Onderhandelen 27%
   
5. Overtuigingskracht 61%
   
6. Samenwerken 59%
   
7. Inlevingsvermogen 64%
8. Analytisch vermogen 91%
   
9. Resultaatgerichtheid 48%
10. Integriteit 82%
11. Coachen 79%
12. Sturend vermogen 75%

Opleiding

2016, Open Universiteit, per cursus

Rechten

2005, 2007-2010, Radboud Universiteit

Wijsbegeerte

2006, Hogeschool Arnhem Nijmegen

Lerarenopleiding Wiskunde

2004 - 2005, Radboud Universiteit

Psychologie

2003 - 2004, Radboud Universiteit

Informatiekunde

2001 - 2003, Saxion Hogeschool, Deventer, verkort HBO

Bedrijfskundige Informatica

2001, Agnieten College, Zwolle

HAVO

profiel Natuur & Techniek en profiel Natuur & Gezondheid, met Management & Organisatie

Contact

Consultatie en inbreng

De Rijksoverheid stelt doormiddel van Internetconsultatie de mogelijkheid om te reageren op voorstellen in het begin van het proces om beleid te maken. Ook is er de mogelijkheid om bezwaren kenbaar te maken op het moment van of in reactie op een besluit.

datum onderwerp
19-09-2022 Wet toevoeging pandemieafdeling Kieswet
12-09-2022 Regeling kiescollege niet-ingezetenen
11-04-2022 Besluit kiescollege niet-ingezetenen
08-03-2022 Wetten en regels verbeteren die knellen
31-12-2021 Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal
08-11-2021 Wet kiescollege niet-ingezetenen
06-08-2021 Tijdelijke experimentenbesluit nieuwe stembiljetten
02-08-2021 Wet programmatuur verkiezingsuitslagen
15-06-2021 Wijziging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19
31-05-2021 Verlenging Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming
24-03-2021 Tijdelijke besluit Toetsingscommissie experimenten rechtspleging
09-11-2020 Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19
14-02-2020 Wet versterking participatie op decentraal niveau
31-01-2020 Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur
30-11-2019 Wijziging Wet financiering politieke partijen n.a.v. de evaluatie
09-10-2019 Wijziging Grondwet i.v.m. kiescollege kiezers buiten Nederland
09-10-2019 Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
09-10-2019 Herijking Grondwetsherzieningsprocedure
02-10-2019 Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten
15-04-2019 Bezwaarschrift aangehecht bij de kandidaatstelling voor het Europees Parlement
21-03-2018 Bezwaarschrift inzake restzeteltoewijzing, Apeldoorn
10-02-2017 Beroep Vrouwenpartij en TROTS op Nederland bij Raad van State

UItgangspunten

Subsidiariteit

Besluiten dienen op het laagst mogelijke niveau worden genomen. In het belang van de inwoners maatwerk kunnen bieden. Draagvlak komt alleen van onder af!

Eerlijke verkiezingen en democratie

De macht komt vanuit het volk. Door inspraak serieus te nemen kunnen inwoners blijven meedenken. Samen werken we aan draagvlak. Doordat we zorgen dat de spelregels eerlijk zijn, kunnen wij vertrouwen dat de vreedzame (her-)distributie van macht verloopt zoals ze zou moeten.

Mens- en bruger-rechten

De basis waar op wij mogen beroepen! Deze rechten zijn onvervreemdbaar.

Menselijke maat

Jij bent jij. Ik ben ik. Samen leven wij. Wij zijn geen nummers, maar mensen. Wij kijken naar elkaar om. Het is een taak van de overheid om begrijpelijk en passend naar alle betrokkenen te handelen en communiceren.

Zorg voor onze leefomgeving

In het fysieke domein zoeken we de broze balans tussen mens en natuur. Water staat centraal. De agrarische sector en recreatie is van vitaal belang om de leefbaarheid en rust te waarborgen. Vooruitgang vindt je in het dorp — behoudt het dorp!

Dienstbare digitalisering

Computersystemen zijn alleen maar hulpmiddelen.
Use them wisely!

Betrouwbare overheid

Het zou goed zijn wanneer alle elementen van het Huis van Thorbecke onderling verantwoording aflegt. Dat alle inwoners weten waar ze aan toe zijn. Dat er interne consistentie is.
Een betrouwbare overhoud is een orgaan die zichzelf laat onderwerpen aan constitutionele toetsing.

Transparantie

Een betrouwbare overheid begint met transparantie. Doordat alles ook in de openbaarheid moet kunnen, wordt er verantwoording afgelegd. Iedereen moet in staat gesteld worden om besluiten te begrijpen en beleid te controleren.

Vrede

Pacifisme als uitgangspositie. De democratische rechtsstaat is de basis voor een vredige samenleving, zonder geweld.

Absolute standpunt nastreven

Nuance is soms wél nodig, maar duidelijkheid is uitgangspunt. Voorkom ambiguïteit of détourment de pouvoir. Ieder hellend vlak in beleid moet worden bestreden. Een beperkingsystematiek moet beperkt blijven. Een uitzondering moet uitzonderlijk zijn.

Apeldoorn

datum onderwerp

16-07-2020

RadioLED

15-10-2020 Zienswijze Concept Regionale Energie Strategie
Amendement: “verplichte participatie/MER in RES-proces”

03-12-2020

Tussenevaluatie afwegingskader Zon

22-04-2021

Presentatie stand van zaken stikstofaanpak
Toezegging: Omgevingskwaliteit (27-07-2021)

20-05-2021

Startnotitie Rioleringsplan

26-05-2021

Presentatie Euregio

03-06-2021

Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2021

10-06-2021

Zienswijzebrieven Verbonden Partijen

Startnotitie participatieverordening

15-07-2021

Verkenning instrumenten voor het stimuleren van duurzame elektriciteitsopwekking

02-09-2021

Regionale Energiestrategie (inspraak)

09-09-2021

Klimaatbossen

Ontwerp RES 1.0 Cleantechregio

16-09-2021 Motie in gemeenschappelijke regeling: ”Milieu Effect Rapportages (MER) bij RES 1.0”
Motie in gemeenschappelijke regeling: ”een stap hoger op de participatieladder”
Motie tot amendement in gemeenschappelijke regeling: ”Herijking toepassing zonneladder”
Motie tot amendement in gemeenschappelijke regeling: ”Geen windenergie in Apeldoorn!”

23-09-2021

Weerbaar Bestuur in Apeldoorn

Toekomst Zwitsal: verkoop bij partnerselectie

07-10-2021 Motie: ”Geen partnerselectie Zwitsal zonder waarborgen”
Amendement: ”Kies voor Planselectie: maak Zwitsal woest aantrekkelijk!”

14-10-2021

Dorpsbezoek Klarenbeek

04-11-2021

Stand van zaken Omgevingsvisie

08-11-2021 Artikel in Stedendriehoek: ”B&W: ‘Bescheiden maar nuttig aandeel in energie-opwek’” (drieluik interview over kleine windmolens)

18-11-2021

Beleidskader voor kleine windturbines

Water- en rioleringsplan

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Inbreng wordt gedaan namens de senator van de Onafhankelijke Senaatsfractie. Hierbij gaat het om schriftelijke inbreng:

datum commissie onderwerp dossier
12-10-2021 EZK/LNV EU-bosstrategie 35.919,A / COM(2021)572
26-10-2021 BiZa/AZ Huurbeleid 35.578 en 34.373 c.a., N
09-11-2021 BiZa/AZ Nieuwe stembiljetten 34.455, 35.670
15-03-2022 KOREL intrekking van Rijkswet Koninkrijksgeschillen1 35.099 (R2114), R
17-05-2022 BiZa/AZ Evaluatie Wfpp 35.657
07-06-2022 BiZa/AZ Wet bevordering integriteit en functioneren van decentraal bestuur1 35.546
05-07-2022 EZK/LNV Voortgang stikstofproblematiek 35.334 / 33.576 / 35.600, AQ
13-09-2022 IWO Nevele en plan-milieueffectrapportage1 33.612, E
04-10-2022 KOREL mogelijkheden om op te komen tegen (voorgenomen) besluiten van de Koninkrijksregering; Rijkswet Koninkrijksgeschillen 35.099 (R2114), S
15-11-2022 J&V Horizontale cyber-beveiligingsvereisten: Cyber Resilience Act E220024, COM(2022)454
06-12-2022 EZK/LNV Stikstofdossier 30.252, 33.576, 35.334
21-03-2023 BiZa/AZ Correctief referendum 36.160
03-10-2023 EUZA/FIN Tussentijdse herziening van het meerjarig Financieel Kader 2021-2027
Cohesiefondsen inbrengen in STEP
COM(2023)336, specifiek EK 36.405, B
31-10-2023, 07-11-2023 plenair Algemene Financiële Beschouwingen, motie “regioparagraaf” in navolging rapport ‘Elke regio telt!’36.410, J

1) inbreng (deels) aangehouden tot debat, of vanwege overmacht

Over lokale politieke partijen: